برگزاری سمینار بین المللی فرهنگ و عقل در ادیان در مالزی