سازمان ملل در مورد وضعیت لیبی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، کوبلر در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در سوییس گفت:متأسفانه ما اکنون با یک بن بست سیاسی روبرو هستیم. وی با استناد به تصرف اخیر تأسیسات نفتی کلیدی لیبی از سوی نیروهای “مارشال خلیفه حفتر” که دولت وفاق ملی را به رسمیت نمی شناسد، گفت: در عین حال، لیبی شاهد […]