تفاهم نامه همکاری اتاق بازرگانی با دو نهاد فرهنگی اصفهان