امکانی جدید در مناظره انتخاباتی بعدی آمریکا/ گزینش پرسش‌ها بوسیله مردم

برگزارکنندگان مناظرات انتخاباتی آمریکا قصد دارند در مناظره بعدی از پرسش‌های مطرح شده بوسیله مردم از طریق اینترنت استفاده کنند.