کلینتون، لابی پودستا، رژیم سعودی؛ عشق سه نفره مرگبار

موسس یک گروه مخالف جنگ در آمریکا، ارتباطات عمیق نامزد دموکرات انتخابات با عربستان سعودی و لابی آن در آمریکا را اینطور توصیف کرده است: «هیلاری کلینتون، گروه پودستا و رژیم سعودی: یک عشق سه نفره مرگبار».