کلینتون، لابی پودستا، رژیم سعودی؛ عشق سه نفره مرگبار