مقصودی: چمن باید جای خودش را در زمین پیدا کند/ پاسخ مدیر یادگار به زرد شدن چمن ورزشگاه

مدیرورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز اعلام کرد زردشدن چمن پهن شده در زمین طبیعی است!