عکس / تولد نوزاد با سه والدین ( دو مادر و یک پدر)

برای نخستین بار درجهان یک نوزاد در مکزیک با روش جدید ” انتقال میتوکندری” از سه والد – دو مادر و یک پدر- متولد شده است….