هورمون درمانی شیوه جدید درمان با تغییر در سبک زندگی است