فشار افکار عمومی لندن را به موافقت وادار کرد

در پی تشدید فشار افکار عمومی بر دولت انگلیس، لندن با تحقیقات سازمان ملل درباره جنایات جنگی سعودی ها در یمن موافقت کرد.۱۱:۳۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر