تظاهرات ضد دولتی در شهر نانت فرانسه

مردم فرانسه باردیگر در مخالفت با قانون کار در شهر نانت تظاهرات کردند.۱۱:۳۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر