مدیر سابق شبکه دو رئیس مرکز نظارت و ارزیابی صداوسیما شد

حسین رضی مدیر سابق شبکه دو سیما را به سمت ریاست مرکز نظارت و ارزیابی سازمان انتخاب کرده است.