دیگو میلیتو:/ ایکاردی چیزی از ایگواین کمتر ندارد

دیگو میلیتو، مهاجم گلزن و سابق اینتر معتقد است که مائورو ایکاردی از لحاظ شم گلزنی چیزی از گونسالو ایگواین کمتر ندارد.