نشست معاونان وزرای خارجه ایران و ١+۵ ساعت ۱۱ امروز به وقت نیویورک