رالی اتومبیلرانی خانوادگی جانبازان و ایثارگران برگزار می‌شود