گیمرها پروتئینی کشف کردند که می تواند آلزایمر را متوقف کند