رئیس‌جمهور، خود درباره بازار اسف‌بار صادرات پسته تصمیم بگیرد