توسعه مراکز نیروی انسانی غیردولتی/ درخشش دانش آموزان غیردولتی در عرصه علم آموزی

رییس سازمان مدارس غیر دولتی گفت: دانش آموزان مدارس غیردولتی با بهره گیری از روش های متنوع آموزشی نتایج قابل قبولی در عرصه های علم آموزی داشته اند.