سامانه باراشی امروز، وارد کشور می شود/ کاهش دما در پایتخت