نمایشگاه TGC، سرمایه‌گذاری کشور برای جهانی‌شدن صنعت بازی