آتشی که نظام سلطه برافروخته دامن خودشان را گرفته است