کلیات طرحی درخصوص اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس تصویب شد

نمایندگان مجلس کلیات طرح یک فوریت الحاق یک تبصره به ماده ۴۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس را تصویب کردند.