کلیات طرحی درخصوص اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس تصویب شد