منتظر گزارش نهایی هیئت ۸ نفره درباره شورای سیاست‌گذاری هستیم