سالن منحوس برای تیم ملی فوتسال(عکس)

سالن ایوان شهر مدلین برای تیم ملی فوتسال ایران آمد ندارد.