متحدین در رینگ بوکس/ سوریه – ایران؛ مسابقه ای که میزبان ندارد