هر دو از باغ بری می‌رسد/ دسته اولی‌ها و انصراف‌های جدید