جلوگیری از ورود سرویس مدارس به منطقه الدراز بحرین

نظام حاکم بحرین مانع ورود سرویس های مدارس به منطقه الدراز می شود، و ورود به این منطقه را مستلزم اخذ مجوز از اداره راهنمایی و رانندگی اعلام کرده است….