مصباحی مقدم: پایداری ها مستقل از احمدی نژاد هستند/ احزاب باید محوریت جامعه روحانیت را بپذیرند

احزاب باید محوریت جامعه روحانیت را بپذیرند. بنای ما بر این است هر جا وفاق حاصل شد، بقیه به نتیجه تن بدهند و اگر وفاق نشد داوری جامعه روحانیت را بپذیرند.