کردستان از عراق جدا نمی شود/ترکیه در عملیات آزادسازی موصل نقشی ندارد