موافقت مجلس با کلیات طرحی درباره تعداد اعضای کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی

نمایندگان مجلس با کلیات طرحی موافقت کردندکه در صورت تصویب نهایی تعداد اعضای کمیسیون‌های فرهنگی و قضای نباید کمتر از ۱۳ نفر باشد و ارجاع طرح‌ها و لوایح در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به این دو کمیسیون امکانپذیر نیست.