موافقت مجلس با کلیات طرحی درباره تعداد اعضای کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی