ارائه تسهیلات تربیت‌بدنی و کارت‌های ۵۰۰ هزار تومانی درخواست اداره رفاه مجلس بوده است