تماشا کنید: شرکت سوئدی Semcon روی خودروی خودران خندان کار می کند

شرکت سوئدی Semcon در حال کار بر روی خودروی خودرانی است که توانایی لبخند زدن به عابران را دارد تا یکی از مشکلات کلیدی خودروهای خودران را برطرف کند.