احضار سفیر پاکستان در هند

هند سفیر پاکستان را احضار کرد.۱۲:۰۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر