ممنوعیت خرید تجهیزات پزشکی بدون شناسنامه

مراکز درمانی حق خرید تجهیزات پزشکی را – که در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی بارگذاری نشده و شناسنامه نداشته باشند -ندارند و این موضوع ممنوع است.۱۲:۲۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر