رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون تیراندازی با کمان منصوب شد

فرزانه تاری وردی به عنوان رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون تیراندازی با کمان منصوب شد.