رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون تیراندازی با کمان منصوب شد