شیرر : آلاردیس انگلیس را مضحکه عام و خاص کرد

الن شیرر بازیکن سابق تیم مل انگلیس بیان کرده است که آلاردیس باعث شده است فوتبال انگلیس مضحکه عام و خاص شود.