قانون دریافت مجوز از سازمان محیط زیست برای حفاری تونل مترو را تکلیف نکرده است/تمام خطوط مترو پیوست‌های زیست محیطی دارند