همسرکشی آقای رییس پلیس بخاطر پول+تصاویر

خانم جوان به خاطر گرفتن پول از بیمه توسط همسرش به قتل رسید.