بیش از یک میلیون سالمند بیمه نیستند/ محرومیت برخی از بازنشستگان از خدمات اجتماعی و درمانی