آنها که سرنوشت‌های سوخته را با ابرهای عشق به بهار پیوند می زنند