صدور کیفرخواست در بخش اول پرونده بانک تجارت/بازداشت ۴ نفر مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان

دادستان تهران از صدور کیفرخواست در بخش اول پرونده اقتصادی بانک تجارت و بازداشت چهار نفر مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.