آمریکا روسیه را به هدف قرار دادن «محموله بشردوستانه» در حلب متهم کرد