دیدار رئیس سازمان بازرسی کل کشور با دادستان کل کشور عمان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز با دادستان کل کشور عمان دیدار کرد.