دیدار رئیس سازمان بازرسی کل کشور با دادستان کل کشور عمان