ماموریت حیدرزاده در محیط زیست استان تهران به اتمام رسید