جزئیات آزادی هما هودفر و بازگشتش به کانادا/ آتشی که نظام سلطه برافروخته دامن خودشان را گرفته است

معاون اول قوه قضاییه گفت: نظام سلطه آتشی که در کشورهای اسلامی افروخته دامن خودشان را گرفته و در این آتش خواهند سوخت.