جمع آوری بیش از ۲هزار متکدی از سطح شهر تهران/ تکدی گران توسط یک شبکه مافیایی کنترل می شوند